Valitse sivu

Tietosuojaseloste

Rekis­te­rin­pi­tä­jä

Nimi: Pro­House Con­sul­ting Oy

Y‑tunnus: 2186495–9

Osoi­te: Kale­van­ka­tu 12

Pos­ti­nu­me­ro: 00100

Pos­ti­toi­mi­paik­ka: Helsinki

Puhe­lin­nu­me­ro: kristiina.anttila@prohouselkv.fi

Säh­kö­pos­tio­soi­te: 04577501000

 

Tie­to­suo­ja­vas­taa­va

Nimi: Kris­tii­na Anttila

Puhe­lin­nu­me­ro: 04577501000

Säh­kö­pos­tiosoi­te: kristiina.anttila@prohouselkv.fi

 

Rekis­te­rin käyttötarkoitus 

Kerät­tä­viä hen­ki­lö­tie­to­ja käytetään: 

Asiak­kaan tun­nis­ta­mi­seen. Tilaus­ten toi­mit­ta­mi­seen ja asia­kas­suh­teen yllä­pi­toon sekä kehittämiseen.

 

Tie­to­jen kerää­mi­sen ja käsit­te­lyn peruste

Asiak­kaan tie­to­ja kerä­tään ja käsi­tel­lään asiak­kaan suos­tu­muk­sel­la, tai asiak­kaan kans­sa teh­tä­vän sopi­muk­sen täy­tän­töön panemiseksi.

 

Rekis­te­rin tietosisältö 

Toi­mek­sian­to­päi­vä­kir­jas­sa ja sen liit­teis­sä käsi­tel­lään, tai voi­daan käsi­tel­lä, seu­raa­viin ryh­miin kuu­lu­via tietoja:

 • Asiak­kaan perus­tie­dot, kuten koko nimi, osoi­te, kieli
 • Omas­ta tai yri­tyk­sen puo­les­ta toi­mi­van hen­ki­lön hen­ki­lö­tun­nus ja mah­dol­li­ses­ti yri­tys­tun­nus luo­tet­ta­vaa tun­nis­ta­mis­ta varten
 • Las­ku­tuk­seen ja perin­tään liit­ty­vät tiedot
 • Asiak­kuu­teen ja sopi­mus­suh­tee­seen liit­ty­vät tie­dot, kuten Asiak­kaal­le tar­jo­tut pal­ve­lut, nii­den käyt­tä­mis­päi­vä, osto­tar­jouk­sen, sen hyväk­sy­mi­sen, vuo­kra- tai kaup­pa­so­pi­muk­sen teko­päi­vä ja tie­dot, koh­de­tie­dot, väli­tys­palk­kio, pal­ve­lun myy­jä­tie­dot sekä muut vas­taa­vat tiedot
 • Lupa­tie­dot ja kiel­lot, kuten suo­ra­mark­ki­noin­ti­lu­vat ja ‑kiel­lot
 • Mie­len­kiin­non koh­teet ja muut Asiak­kaan itse anta­mat tiedot
 • Pal­ve­lu­jen muut tapahtumatiedot
 • Rekla­maa­tiot ja nii­den käsittelytiedot
 • Vuo­kra­lai­sen luot­to­tie­dot ja muut talou­del­li­set tie­dot vuo­kran­mak­su­ky­vyn arvioi­mis­ta varten

Rahan­pe­su­lain val­von­taa kos­ke­vis­sa rekis­te­ri­tie­dois­sa käsi­tel­lään, tai voi­daan käsi­tel­lä, seu­raa­via Asiak­kaa­seen liit­ty­viä tietoja:

 • Nimi, syn­ty­mä­ai­ka ja henkilötunnus
 • Edus­ta­jan nimi, syn­ty­mä­ai­ka ja henkilötunnus
 • Oikeus­hen­ki­lön täy­del­li­nen nimi, rekis­te­ri­nu­me­ro, rekis­te­röi­ty­mis­päi­vä ja rekisteriviranomainen
 • Oikeus­hen­ki­lön hal­li­tuk­sen tai vas­taa­van päät­tä­vän eli­men jäsen­ten täy­del­li­set nimet, syn­ty­mä­ajat ja kansalaisuudet
 • Oikeus­hen­ki­lön toimiala
 • Tosia­sial­lis­ten edun­saa­jien nimi, syn­ty­mä­ai­ka ja henkilötunnus
 • Hen­ki­löl­li­syy­den toden­ta­mi­ses­sa käy­te­tyn asia­kir­jan nimi, asia­kir­jan nume­ro tai muu tun­nis­te­tie­to ja myön­tä­jä taik­ka kopio asia­kir­jas­ta tai jos asia­kas on etä­tun­nis­tet­tu, tie­dot toden­ta­mi­ses­sa käy­te­tyis­tä menet­te­lys­tä tai lähteistä
 • Tie­dot Asiak­kaan toi­min­nas­ta, lii­ke­toi­min­nan laa­dus­ta ja laa­juu­des­ta, talou­del­li­ses­ta ase­mas­ta, perus­teet lii­ke­toi­men tai pal­ve­lun käy­töl­le ja tie­dot varo­jen alku­pe­räs­tä sekä muut Rahan­pe­su­lain 4 §:n 1 momen­tis­sa tar­koi­te­tut Asiak­kaan tun­te­mi­sek­si han­ki­tut tar­peel­li­set tiedot
 • Rahan­pe­su­lain 4 § 3. mom. mukai­set varo­jen alku­pe­rän sel­vit­tä­mi­seen liit­ty­vät tie­dot, ja 13 §:n mukai­set poliit­ti­ses­ti vai­ku­tus­val­tai­seen hen­ki­löön liit­ty­vän tehos­te­tun tun­te­mis­vel­vol­li­suu­den täyt­tä­mi­sek­si han­ki­tut vält­tä­mät­tö­mät tiedot
 • Ulko­maa­lai­sen Asiak­kaan, jol­la ei ole suo­ma­lais­ta hen­ki­lö­tun­nus­ta, osal­ta tie­to Asiak­kaan kan­sa­lai­suu­des­ta ja mat­kus­tus­asia­kir­jan tiedot

 

Tie­to­jen säilytysaika

Hen­ki­lö­tie­dot säi­ly­te­tään niin kau­an, kun nii­tä tar­vi­taan asiak­kaan kans­sa teh­tä­vän sopi­muk­sen täy­tän­töön­pa­ne­mi­sek­si tai asia­kas­pal­ve­lun kehittämiseksi.

Toi­mek­sian­to­päi­vä­kir­jan tie­to­ja säi­ly­te­tään vii­si (5) vuot­ta sopi­muk­sen päättymisestä.

 

Sään­nön­mu­kai­set tietolähteet 

Rekis­te­riin kerä­tään tietoja: 

Hen­ki­löl­tä itsel­tään. Ytj.fi pal­ve­lus­ta kat­so­taan tie­to­ja yri­tyk­sis­tä. Suo­men Asia­kas­tie­to Oy:ltä (asiakastieto.fi) kat­so­taan tie­to­ja asiakkaista.

 

Sään­nön­mu­kai­set tie­to­jen luovutukset

Tie­to­ja ei sään­nön­mu­kai­ses­ti luo­vu­te­ta yri­tyk­sen ulkopuolelle.

 

Eväs­tei­den (coo­kies) käyttö 

Käy­täm­me sivuil­lam­me ns. coo­kie-toi­min­toa eli eväs­tei­tä. Eväs­te on pie­ni, käyt­tä­jän tie­to­ko­neel­le lähe­tet­tä­vä ja siel­lä säi­ly­tet­tä­vä teks­ti­tie­dos­to, joka mah­dol­lis­taa inter­net-sivu­jen yllä­pi­tä­jän tun­nis­ta­maan usein sivuil­la vie­rai­le­vat kävi­jät, hel­pot­ta­maan kävi­jöi­den kir­jau­tu­mis­ta sivuil­le sekä mah­dol­lis­ta­maan yhdis­tel­mä­tie­don laa­ti­mi­sen kävi­jöis­tä. Tämän palaut­teen avul­la pys­tym­me jat­ku­vas­ti paran­ta­maan sivu­jem­me sisäl­töä. Eväs­teet eivät vahin­goi­ta käyt­tä­jien tie­to­ko­nei­ta tai tie­dos­to­ja. Käy­täm­me nii­tä siten, että voim­me tar­jo­ta asiak­kail­lem­me kun­kin yksi­löi­ty­jen tar­pei­den mukai­sia tie­to­ja ja palveluita.

 

Mikä­li sivuil­lam­me vie­rai­le­va käyt­tä­jä ei halua mei­dän saa­van edel­lä mai­nit­tu­ja tie­to­ja eväs­tei­den avul­la, useim­mat selai­noh­jel­mat mah­dol­lis­ta­vat eväs­te-toi­min­non pois­kyt­ke­mi­sen. Tämä tapah­tuu yleen­sä selai­men ase­tuk­sien kautta.

On kui­ten­kin hyvä ottaa huo­mioon se, että eväs­teet voi­vat olla tar­peel­li­sia joi­den­kin yllä­pi­tä­miem­me sivu­jen ja tar­joa­miem­me pal­ve­lui­den asian­mu­kai­sel­le toimimiselle.

 

Rekis­te­rin suojaus 

Tie­dot siir­re­tään SSL-suo­ja­tun yhtey­den ylitse. 

Säh­köi­set tie­dot on suo­jat­tu palo­muu­ril­la, käyt­tä­jä­tun­nuk­sin ja salasanoin. 

Tie­to­jen käyt­tö­oi­keus on vain niil­lä rekis­te­rin­pi­tä­jän pal­ve­luk­ses­sa ole­vil­la hen­ki­löil­lä, jot­ka tar­vit­se­vat tie­to­ja tehtävissään.

 

Auto­maat­ti­nen päätöksenteko

Auto­ma­ti­soi­tu­ja yksit­täis­pää­tök­siä (EU:n tie­to­suo­ja-ase­tuk­sen artikla 22) ei tehdä.

 

Rekis­te­röi­dyn oikeudet 

Rekis­te­röi­dyl­lä on oikeus tar­kas­taa, mitä hän­tä kos­ke­via tie­to­ja hen­ki­lö­tie­to­re­kis­te­riin on tal­le­tet­tu. Kir­jal­li­nen tar­kas­tus­pyyn­tö tulee lähet­tää alle­kir­joi­tet­tu­na rekis­te­ri­asiois­ta vas­taa­val­le henkilölle.

 

Tar­kas­tusoi­keus on mak­su­ton enin­tään ker­ran vuo­des­sa toteutettuna.

 

Rekis­te­röi­dyl­lä on oikeus vaa­tia vir­heel­lis­ten tai van­hen­tu­nei­den tie­to­jen oikai­sua tai pois­ta­mis­ta tai tie­to­jen siir­toa jär­jes­tel­mäs­tä toi­seen. Hänel­lä on myös oikeus rajoit­taa tai vas­tus­taa tie­to­jen­sa käsit­te­lyä EU:n tie­to­suo­ja-ase­tuk­sen artiklo­jen 18 ja 21 mukaisesti.

 

Rekis­te­röi­dyl­lä on oikeus peruut­taa aiem­min anta­man­sa suos­tu­mus tie­to­jen käsit­te­lyl­le tai teh­dä hen­ki­lö­tie­to­jen­sa käsit­te­lyyn liit­ty­vis­tä sei­kois­ta vali­tus valvontaviranomaiselle.

 

Rekis­te­röi­dyl­lä on myös oikeus kiel­tää tie­to­jen­sa käyt­tö suoramarkkinointitarkoituksiin.