Valitse sivu
Pro­House LKV on aktii­vi­ses­ti 10-vuot­ta toi­mi­nut kiin­teis­tön­vä­li­tys­lii­ke, joka pal­ve­lee sekä yksi­tyi­siä, että yri­tyk­siä pää­kau­pun­ki­seu­dul­la ja alueil­la Helsinki-Porvoo-Loviisa-Kotka-Hamina.

Asunto-osakkeen ja kiinteistön myyntitoimeksianto

Välityspalkkio

Väli­tys­palk­kioon sisäl­ty­vät seu­raa­vat asiat:

 • ilmoit­te­lu Oikotie.fi-palvelussa
 • esit­te­lyt kohteessa
 • mark­ki­noin­ti­ma­te­ri­aa­li
 • asia­kir­jo­jen (isän­nöit­si­jän­to­dis­tus, tulos­las­kel­ma, tase, talous­ar­vio, ener­gia­to­dis­tus, yhtiö­jär­jes­tys ja kun­nos­sa­pi­to­suun­ni­tel­ma, kiin­teis­tös­tä lain­huu­to, kiin­teis­tö­re­kis­te­rio­te, rasi­tus­to­dis­tus, kaa­va­mää­räyk­set, kaa­vao­te jne) hank­ki­mi­nen. (asia­kir­ja­ku­lut lisä­tään välityspalkkioon)
 • osto­tar­jous­neu­vot­te­lut
 • kaup­pa­kir­jan, varain­siir­to­ve­ro­las­kel­man ja vs-pank­ki­siir­ron laatiminen
 • kau­pan jär­jes­tä­mi­nen ja kau­pan­te­ko­ti­lai­suu­den hoitaminen

Vuokrausvälitystoimeksianto

Väli­tys­palk­kioon sisältyy:

 • koh­teen ilmoit­te­lu Oikotie.fi-palvelussa
 • mark­ki­noin­ti­ma­te­ri­aa­lin laatiminen
 • koh­teen esittelyt 
 • neu­vot­te­lut vuo­kra­lai­sen kanssa
 • vuo­kra­lai­sen luot­to­tie­to­jen tarkistaminen
 • vuo­kra­so­pi­muk­sen laatiminen
 • vuo­kra­so­pi­muk­sen alle­kir­joi­tus­ti­lai­suu­den järjestäminen

Toi­mi­ti­lo­jen ja asun­to­jen vuo­kraus­vä­li­tyk­ses­tä Pro­House LKV:lla on 15 vuo­den kokemus.

Kaupanvahvistus

Vah­vis­tan kiin­teis­tön­luo­vu­tuk­sia pää­kau­pun­ki­seu­dul­la, sekä alueil­la Helsinki-Porvoo-Loviisa-Kotka-Hamina.
Kiin­teis­tö­kaup­paa ei voi teh­dä ilman kau­pan­vah­vis­ta­jaa. Kiin­teis­töä ei myös­kään voi­da antaa lah­jak­si, tai vaih­taa muu­hun omai­suu­teen ilman kau­pan­vah­vis­tus­ta. Myös kiin­teis­tö­kau­pan esi­so­pi­mus vaa­tii kau­pan­vah­vis­ta­jan todis­tuk­sen. Ilman kau­pan­vah­vis­tus­ta luo­vu­tus on mitä­tön, eikä luo­vu­tuk­sen­saa­ja voi saa­da lain­huu­toa kiinteistöön.

Lainhuuto

Lain­huu­da­tuk­sel­la tar­koi­te­taan kiin­teis­tön omis­tusoi­keu­den kir­jaa­mis­ta Maan­mit­taus­lai­tok­sen pitä­mään lain­huu­to- ja kiin­ni­tys­re­kis­te­riin. Lain­huu­da­tuk­ses­sa tar­kas­te­taan luo­vu­tuk­sen päte­vyys. Jokai­sen, joka on hank­ki­nut omis­tuk­seen­sa kiin­teis­tön, on haet­ta­va lain­huu­toa 6kk kulues­sa omis­tuk­sen siirtymisestä.

Maksu

Kau­pan­vah­vis­tus­mak­su on 120 euroa, joka mak­se­taan luo­vu­tuk­sen yhtey­des­sä. Kulua voi tul­la myös mat­ka­kus­tan­nuk­sis­ta tai kopiomaksuista.

Toimi näin

Kun tar­vit­set kau­pan­vah­vis­ta­jaa, ota yhteys puhe­li­mit­se 045 7750 1000 tai kristiina.anttila@prohouselkv.fi.
Laa­din tar­vit­ta­vat asia­kir­jat puo­les­tan­ne tar­vit­taes­sa. Kaup­pa­kir­jan laa­ti­mi­nen mak­saa 300,00 euroa sis alv ja lisäk­si asia­kir­ja­ku­lut 30,00 €, jos sinul­la ei ole nii­tä val­mii­na (lain­huu­to­to­dis­tus, rasi­tus­to­dis­tus ja kiin­teis­tö­re­kis­te­rio­te). Muut mah­dol­li­set asia­kir­jat kus­tan­nuk­sen mukaan.

Kauppakirjan laatiminen

Laa­din kaup­pa­kir­jo­ja asun­to­kaup­paan ja kiin­teis­tö­kaup­paan sekä vaih­to­kir­jo­ja, että lahjakirjoja.

Han­kin tar­vit­taes­sa kaik­ki laa­din­taan tar­vit­ta­vat asia­kir­jat kuten isän­nöit­si­jän­to­dis­tuk­set, lain­huu­to­to­dis­tuk­set, rasi­tus­to­dis­tuk­set ja kiinteistörekisteriotteet. 

Osa­ke­huo­neis­ton kaup­pa­kir­jan laa­ti­mi­nen alkaen 250,00 sis alv johon sisäl­tyy varain­siir­to­ve­ro­las­kel­ma ja tili­siir­to­lo­mak­keen täyt­tö. Asia­kir­ja­ku­lut kus­tan­nuk­sen mukaan.

Kiin­teis­tön luo­vu­tus­kir­jan laa­ti­mi­nen alkaen 350,00 sis alv + kiin­teis­tön asia­kir­ja­ku­lut 30,00 (lain­huu­to, rasi­tus­to­dis­tus ja kiin­teis­tö­re­kis­te­rio­te), sekä muut mah­dol­li­set asia­kir­ja­ku­lut kus­tan­nuk­sen mukaan.

Arviokirjan laatiminen

Arvio­kir­ja on ammat­ti­lai­sen laa­ti­ma asia­kir­ja omai­suu­den sen het­ki­ses­tä rea­lis­ti­ses­ta markkina-arvosta.

Arvion koh­tee­na on ylei­sim­min asun­to-osa­ke tai kiin­teis­tö rakennuksineen.

Arvio­kir­jaa tar­vi­taan useim­mi­ten seu­raa­vis­sa tilanteissa:

 • koh­teen vakuusar­von mää­rit­tä­mi­nen (yleen­sä pan­kin pyynnöstä)
 • omai­suu­den vakuu­tusar­vion mää­rit­tä­mi­nen (vakuu­tus­yh­tiön pyynnöstä)
 • arvon mää­rit­tä­mi­nen peru­kir­jan laa­ti­mis­ta var­ten / kuo­lin­pe­sän jaka­mi­sen yhteydessä
 • omai­suu­den osi­tuk­ses­sa arvon määrittäminen
 • sijoi­tusa­sun­non arvon määrittäminen

Arvio­kir­jan laa­ti­mi­seen tar­vi­taan käyn­ti pai­kan pääl­lä koh­tee­seen tututumiseksi. 

Asun­to-osak­keen arvon mää­ri­tys­tä var­ten tar­vi­taan aina isän­nöit­si­jän­to­dis­tus, tulos­las­kel­ma, tase, talous­ar­vio, ener­gia­to­dis­tus, yhtiö­jär­jes­tys ja kunnossapitosuunnitelma.

Kiin­teis­tön arvon mää­ri­tys­tä var­ten tar­vi­taan aina­kin lain­huu­to­to­dis­tus, kiin­teis­tö­re­kis­te­rio­te ja rasitustodistus.

Laa­din arvio­kir­jan tilan­teen mukaan joko kaup­pa-arvo- tai tuottoarvomenetelmällä.

Osakehuoneiston arviokirja

alkaen 300,00 sis alv + asia­kir­ja­ku­lut + 30,00 toimistokulu.

Kiinteistön arviokirja

alkaen 400,00 sis alv + asia­kir­ja­ku­lut + 30,00 toimistokulu.

Yrityksen toimitilapalvelu

 • Onko yri­tyk­sen­ne hank­ki­mas­sa uusia toi­mi­ti­lo­ja. Riit­tää­kö teil­le yksi toi­mis­to­huo­ne tai tar­vit­set­te­ko tilo­ja useammalle. 
 • Onko yri­tyk­sel­län­ne yli­mää­räi­siä huo­nei­ta tilois­san­ne. Haluai­sit­te­ko vuo­kra­ta ulos yhden tai useam­man huo­neen muil­le yrit­tä­jil­le. Sai­sit­te tuot­toa tai hel­po­tus­ta kuukausivuokraan.
 • Omis­taa­ko yri­tyk­sen­ne toi­mis­to- tai lii­ke­ti­laa. Olet­te­ko hake­mas­sa uusia vuo­kra­lai­sia. Pal­jon­ko tilois­ta voi­si pyy­tää vuo­kraa ja mil­lai­sil­la ehdoil­la. Mil­lai­nen vuo­kra­lai­nen oli­si hyvä, min­kä­lais­ta toi­min­taa tilois­sa voi harjoittaa.
 • Olet­te­ko miet­ti­neen tilo­jen­ne myyn­tiä sijoit­ta­jal­le ja jää­mis­tä tiloi­hin itse vuokralle.
 • Pal­jon­ko omis­ta­man­ne tilan hin­ta­pyyn­tö voi­si olla tai pal­jon­ko tilois­tan­ne voi­si saa­da vuokraa. 
 • Tar­vit­see­ko pankkinne/muu rahoi­tus­lai­tos arvio­ta omis­ta­man­ne tilan mark­ki­na-arvos­ta tai tie­toa vuo­krat­tu­jen tilo­jen vuosituotosta.

Yksi keskustelu voi saada asioita liikkeelle oikeaan suuntaan.

Kon­sul­taa­tio 80,00 € / tun­ti + alv.

Kon­sul­toin­ti on myyn­ti­toi­mek­sian­non tai vuo­kraus­toi­mek­sian­non yhtey­des­sä maksuton.

Hinnasto yksityisille

 • Asun­to-osak­keen myyn­ti­vä­li­tys­palk­kio 3,72 % sis alv
 • isän­nöit­si­jän­to­dis­tus las­ku­te­taan toteu­tu­neen kus­tan­nuk­sen mukaan
 • Kiin­teis­tön myyn­ti­vä­li­tys­palk­kio 4 % sis alv
 • Asun­non tai kiin­teis­tön vuo­kraus­vä­li­tys 1kk vuo­kra sis alv.
 • Kau­pan­vah­vis­tus 120,00 € + mah­dol­li­set mat­ka­ku­lut ja asiakirjakulut
 • Asun­to-osak­keen kaup­pa­kir­jan laa­ti­mi­nen alk. 250,00 € sis alv + asiakirjakulut
 • Kiin­teis­tön kaup­pa­kir­jan laa­ti­mi­nen alkaen 350,00 € sis alv + asiakirjakulut

Kaik­kiin las­kui­hin lisä­tään 30,00 € toi­mis­to­ku­lu. (pois lukien kaupanvahvistus)

Hinnasto yrityksille

 • Asun­to-osak­keen myyn­ti­vä­li­tys­palk­kio 3 % + alv
 • Asia­kir­ja­ku­lut toteu­tu­neen kus­tan­nuk­sen mukaisesti
 • Kiin­teis­tön myyn­ti­vä­li­tys­palk­kio 3,24 % + alv
 • Asun­non tai kiin­teis­tön vuo­kraus­vä­li­tys 1,5 kk vuo­kra + alv.
 • Toi­mi­ti­lan vuo­kraus­vä­li­tys 1,5 kk vuo­kra + alv.
 • Kau­pan­vah­vis­tus 120,00 € + mah­dol­li­set mat­ka­ku­lut ja asiakirjakulut
 • Asun­to-osak­keen kaup­pa­kir­jan laa­ti­mi­nen alk 250,00 € sis alv + asiakirjakulut
 • Kiin­teis­tön kaup­pa­kir­jan laa­ti­mi­nen alk 350,00 € sis alv + asiakirjakulut

Kaik­kiin las­kui­hin lisä­tään 30,00 € toi­mis­to­ku­lu. (pois lukien kaupanvahvistus)

Otathan yhteyttä, kun tarvitset henkilökohtaista, luottamuksellista ja nopeaa palvelua. Kaupanvahvistus jopa samana päivänä. Kristiina Anttila, LKV, LVV, IAT, Kaupanvahvistaja

ProHouse Consulting Oy

 

Ribäc­kin­tie 59
07900 Lovii­sa

Y‑2186495–9

kristiina.anttila@prohouselkv.fi
045 7750 1000

 

Yhteydenottolomake

Tie­to­suo­ja­se­los­te